บรรยากาศการเรียนการสอน

Social, Religious, and Cultural Studies
FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูบุศรา เกียรติอุตสาหกุล
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูเนติ นันทมิตร
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูวรรณารัตน์ นาราเจริญฤทธิ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูอารีย์ พุ่มชัย
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูทรงพันธ์ ศรีอ่อนคง
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูสมฤทัย ไล้ง้อ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูพิมพ์ชนก เรืองไพศาล
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูปมาริณีย์ ถิรสุรนันท์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูกุลวิชญ์ ธนวลัญช์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูพชรมน สิงห์บัว
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูนรุตม์ ศิลปพิบูลย์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูปัทวี แดงโกเมน
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux